FACEBOOK...

PORTAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Deklaracja dostępności

Gmina Kęty zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.kety.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-12, zgodnej z założeniami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego

Osiągnięcie pełnej zgodności z założeniami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) w związku z planowaną modernizacją serwisu nastąpi w 2021 roku.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. wersję tekstową,
 3. widoczny fokus,

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono w oparciu o ogólnodostępne darmowe internetowe narzędzia samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej gmina@kety.pl tel. 033 844 76 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7

Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony Rynku oraz ul. św. Jana Kantego, przy których po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek dla osób wymagających pomocy. Osoby niepełnosprawne do budynku od ul. św. Jana Kantego mogą się dostać, wykorzystując platformę. Platforma dojeżdża do I piętra.

Przed budynkiem przy ul. św. Jana Kantego znajduje się parking ogólnodostępny w wraz z wyznaczonym 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze budynku znajduje się Biuro Podawcze, w którym składa się dokumenty oraz można uzyskać pomoc w załatwianiu spraw w Urzędzie.

W budynku nie ma oznaczeń w języku braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dodatkowe informacje:

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową są przyjmowane przez poszczególnych urzędników na piętrze budynku urzędu (dostęp przez platformę dla niepełnosprawnych) po przekazaniu informacji o takiej potrzebie pracownikowi dziennika podawczego.

Budynek Urzędu Gminy Kęty, ul. Kilińskiego 1

Do budynku prowadzi jedno wejście od południowej strony, które nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Po lewej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek dla osób wymagających pomocy.

Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking wraz z wyznaczonym 1 miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w języku braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Urzędu Gminy Kęty, ul. Sobieskiego 19

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Sobieskiego, które nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma oznaczeń w języku braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Urzędu Gminy Kęty, Rynek 13

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony rynku. Przy drzwiach wejściowych nie znajduje się dzwonek dla osób wymagających pomocy.

Osoby niepełnosprawne mogą się dostać do wnętrza budynku, wykorzystując poziomą platformę schodową.

W budynku znajduje się również platforma pionowa obejmująca wszystkie kondygnacje budynku.

Bezpośrednio przed budynkiem nie znajdują się żadne ogólnodostępne miejsca parkingowe.

W obrębie rynku znajduje się parking ogólnodostępny wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze budynku znajduje się recepcja, na której składa się dokumenty oraz można uzyskać pomoc w załatwianiu spraw.

W budynku nie ma oznaczeń w języku braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Dodatkowe informacje:

Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą skorzystać z platformy poziomej i pionowej w asyście pracownika recepcji.

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:

 • kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
 • kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – którego zapewnia Urząd Gminy Kęty;
 • kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@kety.pl;
 • kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Kęty na platformie ePUAP.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie zapotrzebowania drogą elektroniczną na adres gmina@kety.pl albo poprzez dostarczenie pisma o zapotrzebowaniu do jednostki  (Urząd Gminy Kęty, Rynek 7,32-650 Kęty).

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.).

Autor Publikacji:
Data Publikacji:
Godzina Publikacji:
Odsłony: 11


Organizacje
pozarządowe
 1. Miejsce Aktywności Mieszkańców Rynek 13
 2. Baza NGO
  1. Stowarzyszenie Małopolski Klub Sportowy Kęty
  2. Uczniowski Klub Jeździecki Widok-Kęty
  3. Klub Podnoszenia Ciężarów „Hejnał” Kęty
  4. Klub Sportowy Judo „Hejnał” Kęty
  5. Uczniowski Klub Sportowy
  6. LOK Bastion Kęty
  7. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koła Kęty
  8. Polski Związek Wędkarski Okręg Bielsko-Biała Zarząd Koła Kęty
  9. Klub Seniora „Wrzos” w Malcu
  10. Ludowy Klub Sportowy „Bulowice”
  11. Łęcki Klub Sportowy „Soła” Łęki
  12. Ludowy Klub Sportowy „Niwa” Nowa Wieś
  13. Koło Polskiego Związku Niewidomych w Kętach
  14. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Bliskich i Przyjaciół
  15. TS "Hejnał" Kęty
  16. Riders on the storm
  17. Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach
  18. Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach
  19. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
  20. Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach
  21. Ochotnicza Straż Pożarna w Malcu
  22. Ochotnicza Straż Pożarna w Bielanach
  23. Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach-Podlesiu
  24. Ochotnicza Straż Pożarna Bulowice
  25. Kęckie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
  26. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy
  27. Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Kęty
  28. Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice
  29. Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Kęty
  30. Koło Łowieckie
  31. Kęckie Towarzystwo Tenisowe
  32. Stowarzyszenie Bractwa Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych w Witkowicach
  33. Polski Związek Wędkarski Okręg Bielsko-Biała Zarząd Koła Kęty
  34. Fundacja Domu Opieki im. Doktora Władysława Dziewońskiego
  35. Małopolski Klub Sportowy Liga Obrony Kraju Kęty
  36. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
  37. Ludowy Klub Sportowy "Zgoda" Malec
  38. Międzyszkolny Klub Sportowy
  39. Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Remont"
  40. Towarzystwo Miłośników Kęt
  41. Uczniowski Klub Sportowy "Seido Karate Kęty"
  42. Klub Sportowy "Olimpia"
  43. Stowarzyszenie "Wspólnie Dla Edukacji - Homo Homini Frater"
  44. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach
  45. Podbeskidzkie Stowarzyszenie Ubezpieczonych
  46. Stowarzyszenie Obrony Praw Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kętach
  47. Amatorski Klub Motocrossowy
  48. Stowarzyszenie Kęckie Centrum Rozwoju
  49. Parafialno – Uczniowski Klub Sportowy w Bielanach
  50. Stowarzyszenie mieszkańców Bielan – aktywni w każdym wieku
  51. Stowarzyszenie Wspólnie Dla Nowej Wsi
  52. Cech rzemiosł i przedsiębiorczości w Kętach
  53. Klub Absolwentów i Przyjaciół Szkoły przy Powiatowym Zespole nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej
  54. Koło Gospodyń Wiejskich w Bulowicach
  55. Koło Gospodyń Wiejskich w Bielanach
  56. Koło Gospodyń Wiejskich w Malcu
  57. Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi
  58. Koło Gospodyń Wiejskich w Łękach
  59. Koło Gospodyń Wiejskich w Witkowicach
  60. Koło Gospodyń Wiejskich w Kętach
 3. 1% dla Organizacji i Stowarzyszeń