FACEBOOK...

PORTAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Małopolska walczy z suszą

Od wielu lat obserwujemy zmiany klimatu. Wzrasta temperatura powietrza, doskwierają nam upały, susze oraz inne ekstremalne zjawiska pogodowe.

Susza jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. W czasie pogody „suchej”, następuje zaburzenie ekosystemu rzek i ograniczenie możliwości rozwoju roślinności, co generuje niekorzystny dla zdrowia mikroklimat i pogarsza warunki życia mieszkańców.

Do konsekwencji postępujących zmian klimatycznych należą:

 

• wzrost eutrofizacji wód,
• nierównomierny rozkład opadów w czasie wegetacji (więcej dni bezdeszczowych i bezśnieżnych; więcej dni z intensywnym opadem – gwałtowne powodzie i długotrwałe susze),
• zmniejszenie okresu zalegania okrywy śnieżnej (wymarzanie roślin), zwiększenie parowania i w konsekwencji wzrost deficytu wilgoci w glebie oraz generalny spadek zasobów wodnych,
• ogólny wzrost temperatury (zmniejszenie liczby dni zimnych i nocy mroźnych; wzrost częstości występowania okresów gorąca i fal upałów),
• większe narażenie roślin na przymrozki wiosenne (z uwagi na przyspieszenie wzrostu roślin wiosną i wcześniejsze wejście w proces kwitnienia) - stąd konieczność stosowania osłon,
• presja gatunków obcych i inwazyjnych.

 

W obliczu tych zjawisk konieczne jest wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na racjonalne gospodarowanie wodami. Aby w przyszłości nie zabrakło nam wody, w odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakości, Województwo Małopolskie podejmuje działania w celu zapobiegania suszy i jej skutkom.

- powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

1.MAŁOPOLSKA DESZCZÓWKA

 

Na co:
- dostosowanie gminnych budynków do standardów neutralnych środowiskowo poprzez gromadzenie i wykorzystanie wód deszczowych generowanych spływem z tych budynków,
- przystosowanie, modernizację istniejących instalacji w celu gromadzenia wody opadowej i jej ponownego wykorzystania,
- zwiększenie terenu biologicznie czynnego poprzez zapewnienie naturalnej wegetacji roślin, retencję wód opadowych, likwidację zasklepień lub uszczelnień.

 

 

Dla kogo:
Wsparcie dla gmin na racjonalne gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi, przechwytywanymi z obiektów użyteczności publicznej i gruntów będących własnością Gminy. Kwota dofinansowania od 50% do 85% wartości wnioskowanego zadania.

 

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

 

2.DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH

 

Na co:
- konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami,
- konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami,
- konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z urządzeniami wymienionymi w pkt. wyżej,
- usuwanie szkód powodziowych (do trzech lat od daty ich wystąpienia).

 

 

Dla kogo:
Wsparcie dla spółek wodnych oraz związków spółek wodnych działających na obszarze województwa małopolskiego - prowadzących racjonalną gospodarkę wodną. Celem wsparcia jest pomoc w utrzymaniu w sprawności coraz bardziej wyeksploatowanych systemów melioracyjnych m.in. urządzeń wodnych, służących do melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach i wpływa na efektywność produkcji rolniczej oraz chroni przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi jak powódź oraz susza.
Kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 50% wartości wnioskowanego zadania.
Maksymalna kwota dofinansowania, nie może przekroczyć 100% średniej wysokości środków zgromadzonych przez spółkę w okresie dwóch lat poprzedzających rok w którym składany jest wniosek.
Wysokość dotacji dla spółek, których średnia wysokość środków zgromadzonych przez spółkę w okresie dwóch lat poprzedzających rok w którym składany jest wniosek nie przekracza 5 000 zł wynosi 5 000 zł. W tym przypadku, udział dofinansowania z budżetu Województwa wynosi nie więcej niż 90%.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1550679,dotacja-dla-spolek-wodnych.html

3.DOFINANSOWANIE DO BUDOWY I RENOWACJI ZBIORNIKÓW WODNYCH SŁUŻĄCYCH MAŁEJ RETENCJI

 

Na co:
- wsparcie na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym m.in. na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w celu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości użytkowej gruntów rolnych,
- dofinansowanie może obejmować wszelkie zbiorniki służące ochronie i poprawie wartości użytkowej gruntów rolnych, zwane „zbiornikami małej retencji”. Aby skorzystać ze środków budżetu województwa zbiornik musi spełniać funkcję zbiornika małej retencji wraz z uzasadnieniem potrzeby jego budowy na danym terenie.

 

 

Dla kogo:
O dofinansowanie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji mogą starać się właściciele lub władający gruntami pod zbiornikiem na terenie Województwa Małopolskiego. Dofinansowywanie nie może być przyznane do budowy i renowacji stawów rybnych. 
Kwota dofinansowania wynosi do 80 % wartości wnioskowanego zadania, a maksymalna wysokość dofinansowania to 50 000 zł.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1610446,zasady-korzystania-ze-srodkow-budzetu-wojewodztwa-zwiazanych-z-wylaczeniem-z-produkcji-gruntow-rolny.html

 

4. DZIAŁANIA INNYCH PODMIOTÓW
ARiMR - "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania 4.1.3 "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

 

Na co:
- wykonanie nowego nawodnienia,
- ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
- ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru
Koszty kwalifikowane:
- wykonania ujęć wody,
- zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, 
- budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

 

 

Dla kogo:
Wsparcie kierowane jest do rolników.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

Adres:
,
ul.

NIP: , KRS:
Telefon:
e-mail: , www:
Autor Publikacji: Biuro Prasowe UMWM
Data Publikacji: 2020-05-06
Godzina Publikacji: 09:04
Odsłony: 180


Organizacje
pozarządowe
 1. Miejsce Aktywności Mieszkańców Rynek 13
 2. Baza NGO
  1. Stowarzyszenie Małopolski Klub Sportowy Kęty
  2. Uczniowski Klub Jeździecki Widok-Kęty
  3. Klub Podnoszenia Ciężarów „Hejnał” Kęty
  4. Klub Sportowy Judo „Hejnał” Kęty
  5. Uczniowski Klub Sportowy
  6. LOK Bastion Kęty
  7. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koła Kęty
  8. Polski Związek Wędkarski Okręg Bielsko-Biała Zarząd Koła Kęty
  9. Klub Seniora „Wrzos” w Malcu
  10. Ludowy Klub Sportowy „Bulowice”
  11. Łęcki Klub Sportowy „Soła” Łęki
  12. Ludowy Klub Sportowy „Niwa” Nowa Wieś
  13. Koło Polskiego Związku Niewidomych w Kętach
  14. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Bliskich i Przyjaciół
  15. TS "Hejnał" Kęty
  16. Riders on the storm
  17. Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach
  18. Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach
  19. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
  20. Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach
  21. Ochotnicza Straż Pożarna w Malcu
  22. Ochotnicza Straż Pożarna w Bielanach
  23. Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach-Podlesiu
  24. Ochotnicza Straż Pożarna Bulowice
  25. Kęckie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
  26. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy
  27. Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Kęty
  28. Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice
  29. Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Kęty
  30. Koło Łowieckie
  31. Kęckie Towarzystwo Tenisowe
  32. Stowarzyszenie Bractwa Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych w Witkowicach
  33. Polski Związek Wędkarski Okręg Bielsko-Biała Zarząd Koła Kęty
  34. Fundacja Domu Opieki im. Doktora Władysława Dziewońskiego
  35. Małopolski Klub Sportowy Liga Obrony Kraju Kęty
  36. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
  37. Ludowy Klub Sportowy "Zgoda" Malec
  38. Międzyszkolny Klub Sportowy
  39. Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Remont"
  40. Towarzystwo Miłośników Kęt
  41. Uczniowski Klub Sportowy "Seido Karate Kęty"
  42. Klub Sportowy "Olimpia"
  43. Stowarzyszenie "Wspólnie Dla Edukacji - Homo Homini Frater"
  44. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach
  45. Podbeskidzkie Stowarzyszenie Ubezpieczonych
  46. Stowarzyszenie Obrony Praw Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kętach
  47. Amatorski Klub Motocrossowy
  48. Stowarzyszenie Kęckie Centrum Rozwoju
  49. Parafialno – Uczniowski Klub Sportowy w Bielanach
  50. Stowarzyszenie mieszkańców Bielan – aktywni w każdym wieku
  51. Stowarzyszenie Wspólnie Dla Nowej Wsi
  52. Cech rzemiosł i przedsiębiorczości w Kętach
  53. Klub Absolwentów i Przyjaciół Szkoły przy Powiatowym Zespole nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej
  54. Koło Gospodyń Wiejskich w Bulowicach
  55. Koło Gospodyń Wiejskich w Bielanach
  56. Koło Gospodyń Wiejskich w Malcu
  57. Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi
  58. Koło Gospodyń Wiejskich w Łękach
  59. Koło Gospodyń Wiejskich w Witkowicach
  60. Koło Gospodyń Wiejskich w Kętach
 3. 1% dla Organizacji i Stowarzyszeń