FACEBOOK...

PORTAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Małopolska szuka dobroczyńców i najlepszych organizacji pozarządowych

Grafika promocyjna konkursu Kryształy Soli

Znasz kogoś, kto od lat bezinteresownie pomaga innym? A może znasz organizację pozarządową, dzięki której świat wokół nas staje się lepszy? Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagród „Amicus Hominum” i Kryształy Soli”. Do 16 sierpnia 2021 r. trwa nabór zgłoszeń.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego czeka na zgłoszenia kandydatur do honorowych nagród „Amicus Hominum” dla osób działających na rzecz dobra innych oraz „Kryształy Soli” dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych. Wyróżnienia te od lat doceniają licznie realizowane inicjatywy oraz podejmowane aktywności na rzecz różnych środowisk. Tegoroczne nominacje do nagród mogą być także okazją, by podziękować oraz wyróżnić tych Małopolan, którzy swoją odwagą, pracą, a także zaangażowaniem walczyli o życie i zdrowie innych, w czasie pandemii COVID-19.

– Nagroda „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli” są wyrazami wdzięczności oraz podziękowaniem za bycie przyjacielem drugiego człowieka i godnym naśladowania. To dzięki pracy dobroczyńców oraz organizacji pozarządowych nasz region staje się otwarty na potrzeby dzieci, seniorów, osób z niepełnosprawnościami. Dzięki nim Małopolska staje się miejscem nowoczesnym, proekologicznym, sprzyjającym rozwojowi, kulturze i nauce, budzącym w mieszkańcach kreatywność i chęć do podejmowania różnorodnych aktywności – mówi Iwona Gibas, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

W tegorocznej edycji Nagrody „Kryształy Soli” najlepsza małopolska organizacja pozarządowa otrzyma nagrodę finansową w wysokości 15 000 zł ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Kto może zgłosić kandydatów do Nagrody?

Osoby prawne, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje oraz organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej.

Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 16 sierpnia 2021 r.

Wszelkie informacje dotyczące konkursów, w tym regulamin oraz wzór formularzy zgłoszeniowych, dostępne są na stronie internetowej poniżej oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, tel. 12/ 61 60 121, ngo@umwm.malopolska.pl.

Nagroda „Amicus Hominum” dla osób działających na rzecz dobra innych

Nagroda została ustanowiona w 2006 roku przez samorząd województwa małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Nagroda Amicus Hominum promuje ideę wolontariatu i ma charakter honorowy.

W 2021 roku Nagroda zostanie wręczona w następujących kategoriach:

Polityka Społeczna i Prorodzinna, Pomoc Osobom Z Niepełnosprawnościami: za włączanie się w budowanie polityki społecznej i prorodzinnej, podejmowanie działań w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Promocja i Ochrona Zdrowia: za propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowia oraz działanie na rzecz osób chorych.

Sport i Edukacja: za działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji sportu i kultury fizycznej oraz edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym rozwój świadomości i budowanie postaw obywatelskich.

Działalność Filantropijna: za działalność na rzecz dobra innych, wrażliwość na los drugiego człowieka oraz bezinteresowne udzielanie pomocy potrzebującym.

Inicjatywa Młodych: za podejmowanie różnorodnych inicjatyw przez osoby młode oraz wolontariackie grupy młodzieżowe, w szczególności szkolne koła wolontariatu (16-35 lat) na rzecz dobra innych, promowanie postaw otwartości oraz zaangażowania na rzecz społeczności i osób potrzebujących wsparcia, w tym promowanie idei młodzieżowego wolontariatu oraz wzorcowych praktyk wolontariatu.

Dokumentacja konkursu "Amicus Hominum" znajduje się tutaj.

Nagroda „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji pozarządowych

Głównym celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. Nazwa Nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w jakiejś społeczności.

W 2021 roku Nagroda zostanie wręczona w następujących kategoriach:

Polityka Społeczna, Zdrowie, Działalność Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnościami: za inicjowanie rozwiązań w obszarze polityki społecznej i prorodzinnej; podejmowanie działań w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz pomocy osobom wykluczonym społecznie, a także osobom z niepełnosprawnościami; wsparcie profilaktyki prozdrowotnej oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia i życia.

Kultura, Dziedzictwo Narodowe, Tożsamość Regionalna: za podejmowanie inicjatyw i działań w zakresie wspierania kultury i sztuki, ochrony dorobku kulturowego; rozwój świadomości narodowej oraz pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji regionalnej.

Edukacja, Nauka, Społeczeństwo Obywatelskie: za działalność w obszarze nauki i edukacji dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych oraz popularyzację nauki; upowszechnianie i wzmacnianie postaw i świadomości obywatelskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; rozpowszechnianie i organizację wolontariatu; rozwój sektora pozarządowego.

Sport, Turystyka, Środowisko, Ekologia: za prowadzenie działań na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu zawodowego i amatorskiego; rozwój turystyki i krajoznawstwa; podejmowanie inicjatyw proekologicznych, w szczególności zapobieganie i niesienie pomocy w sytuacji ekologicznego zagrożenia; ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

Gospodarka i Zrównoważony Rozwój: za wzmacnianie rozwiązań społeczno-gospodarczych oraz promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową; podejmowanie działań wspomagających rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności, wynalazczości i techniki; popularyzację ochrony praw konsumentów; propagowanie i rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu, wspieranie inicjatyw społecznych i rozwiązań biznesowych wdrażanych w odpowiedzi na globalne wyzwania zrównoważonego rozwoju.

Najlepszy Projekt Społeczny: za realizację projektu, który w sposób szczególny wpłynął pozytywnie na rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawę poziomu i jakości życia mieszkańców Małopolski, za inicjowanie zmian społecznych oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym na rzecz dobra wspólnego; za kompleksowy charakter projektu, uwzględniający problemy i potrzeby otoczenia; za inicjowanie nowatorskich, modelowych rozwiązań oraz promocję dobrych praktyk.

Dodatkowo, tegoroczną edycję „Kryształów Soli” ponownie wspiera Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poprzez ufundowanie nagrody w wysokości 15 000 zł dla Laureata Grand Prix 2021.

 

Dokumentacja konkursu "Kryształy Soli" znajduje się tutaj. 


Adres:
,
ul.

NIP: , KRS:
Telefon:
e-mail: , www:
Autor Publikacji: Kancelaria Zarządu Urzędu Marszłkowskiego / źródło: https://www.malopolska.pl
Data Publikacji: 2021-06-28
Godzina Publikacji: 08:10
Odsłony: 38


Organizacje
pozarządowe
 1. Miejsce Aktywności Mieszkańców Rynek 13
 2. Baza NGO
  1. Stowarzyszenie Małopolski Klub Sportowy Kęty
  2. Uczniowski Klub Jeździecki Widok-Kęty
  3. Klub Podnoszenia Ciężarów „Hejnał” Kęty
  4. Klub Sportowy Judo „Hejnał” Kęty
  5. Uczniowski Klub Sportowy
  6. LOK Bastion Kęty
  7. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koła Kęty
  8. Polski Związek Wędkarski Okręg Bielsko-Biała Zarząd Koła Kęty
  9. Klub Seniora „Wrzos” w Malcu
  10. Ludowy Klub Sportowy „Bulowice”
  11. Łęcki Klub Sportowy „Soła” Łęki
  12. Ludowy Klub Sportowy „Niwa” Nowa Wieś
  13. Koło Polskiego Związku Niewidomych w Kętach
  14. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Bliskich i Przyjaciół
  15. TS "Hejnał" Kęty
  16. Riders on the storm
  17. Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach
  18. Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach
  19. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
  20. Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach
  21. Ochotnicza Straż Pożarna w Malcu
  22. Ochotnicza Straż Pożarna w Bielanach
  23. Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach-Podlesiu
  24. Ochotnicza Straż Pożarna Bulowice
  25. Kęckie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
  26. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy
  27. Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Kęty
  28. Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice
  29. Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Kęty
  30. Koło Łowieckie
  31. Kęckie Towarzystwo Tenisowe
  32. Stowarzyszenie Bractwa Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych w Witkowicach
  33. Polski Związek Wędkarski Okręg Bielsko-Biała Zarząd Koła Kęty
  34. Fundacja Domu Opieki im. Doktora Władysława Dziewońskiego
  35. Małopolski Klub Sportowy Liga Obrony Kraju Kęty
  36. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
  37. Ludowy Klub Sportowy "Zgoda" Malec
  38. Międzyszkolny Klub Sportowy
  39. Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Remont"
  40. Towarzystwo Miłośników Kęt
  41. Uczniowski Klub Sportowy "Seido Karate Kęty"
  42. Klub Sportowy "Olimpia"
  43. Stowarzyszenie "Wspólnie Dla Edukacji - Homo Homini Frater"
  44. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach
  45. Podbeskidzkie Stowarzyszenie Ubezpieczonych
  46. Stowarzyszenie Obrony Praw Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kętach
  47. Amatorski Klub Motocrossowy
  48. Stowarzyszenie Kęckie Centrum Rozwoju
  49. Parafialno – Uczniowski Klub Sportowy w Bielanach
  50. Stowarzyszenie mieszkańców Bielan – aktywni w każdym wieku
  51. Stowarzyszenie Wspólnie Dla Nowej Wsi
  52. Cech rzemiosł i przedsiębiorczości w Kętach
  53. Klub Absolwentów i Przyjaciół Szkoły przy Powiatowym Zespole nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej
  54. Koło Gospodyń Wiejskich w Bulowicach
  55. Koło Gospodyń Wiejskich w Bielanach
  56. Koło Gospodyń Wiejskich w Malcu
  57. Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi
  58. Koło Gospodyń Wiejskich w Łękach
  59. Koło Gospodyń Wiejskich w Witkowicach
  60. Koło Gospodyń Wiejskich w Kętach
 3. 1% dla Organizacji i Stowarzyszeń